Pomiary natężenia oświetlenia

Dlaczego oświetlenie jest tak ważne?

Oświetlenie jest ważnym czynnikiem wpływającym na możliwości percepcyjne, a przez to na stan psychofizyczny człowieka. Bodźce świetlne są  jednymi z ważniejszych czynników wpływających na komfort psychiczny. Dlatego przebywanie w miejscach oświetlonych światłem sztucznym może przyspieszać uczucie zmęczenia oraz przyczynić się do powstawania wad wzroku i innych chorób. Światło jest promieniowaniem widzialnym (elektromagnetycznym) zdolnym do wywoływania bezpośrednio wrażeń wzrokowych, z których wynika widzenie . Przyjmuje się, że promieniowanie widzialne zawiera się w przedziale

Z tego względu oświetlenie w zakładzie pracy jest szczególnie istotne w kwestii bezpieczeństwa i wydajności pracy. Stąd też powstały przepisy regulujące wymagane wartości i rodzaje oświetlenia w miejscach gdzie ludzie przebywają i pracują. W pomieszczeniach pracy stałej należy zapewnić oświetlenie dzienne i niezależnie od niego również oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Instalacje oświetleniowe powinny być dobrane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia

Otoczenie świetlne

Otoczenie świetlne to spełnienie dodatkowych potrzeb jakościowych i ilościowych oprócz wymaganych poziomów natężenia oświetlenia. Wymagania oświetleniowe wynikają z uwzględnienia trzech podstawowych potrzeb człowieka:

 • komfortu widzenia,
 • wydolności wzrokowej,
 • bezpieczeństwa.

Podstawowymi parametrami otoczenia świetlnego uwzględniającymi światło sztuczne i światło dzienne są:

 • rozkład luminancji,
 • poziom natężenia oświetlenia i jego równomierność,
 • kierunkowość światła i oświetlenie w przestrzeni wnętrza,
 • zmienność światła (poziom i barwa światła),
 • oddawanie barw (wygląd barwy światła),
 • olśnienie,
 • migotanie.

Kryteria doboru właściwego oświetlenia

Podczas doboru rodzaju oświetlenia należy brać pod uwagę:

 • zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Polskie Normy.

Normy oświetleniowe

Podczas badań oświetlenia, podstawową ogólnie stosowaną normą oświetleniową jest PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach (link do normy). Dodatkowo można posiłkować się przepisami zawartymi w wycofanych normach PN-E-02033:1984 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” oraz w PN-E-04040-03:1983 „Pomiary fotometryczne i radiometryczne – Pomiar natężenia oświetlenia”.

Oferta pomiarów natężenia oświetlenia

Oferujemy kompleksowe pomiary natężenia oświetlenia (ogólnego, stanowisk pracy, ewakuacyjnego) w:

 • zakładach pracy,
 • żłobkach, przedszkolach i szkołach,

Pomiarów dokonuje się po zapadnięciu zmroku w warunkach oświetlenia eksploatacyjnego. Używamy miernika SONEL LXP-10A o bardzo wysokiej dokładności z aktualnym świadectwem wzorcowania.

 

Zapoznaj się z Naszym cennikiem!