Usługi BHP

Służba BHP w zakładzie pracy

Za zapewnienie w zakładzie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Realizuje on ten obowiązek korzystając z pomocy służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli w Państwa zakładzie nie została stworzona służba bhp, w ramach usługi bhp możecie Państwo powierzyć wykonywanie obowiązków tej służby naszym specjalistom!

Usługi BHP

Zakres działania służby bhp został zdefiniowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bhp (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.) – (link do rozporządzenia).

Organizacja i liczebność służby bhp

Przepisy Kodeksu pracy określiły, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jedno- lub wieloosobowe. Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. I tak, pracodawca zatrudniający:

  • od 100 do 600 pracowników tworzy wielo- lub jednoosobową komórkę, albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawą prawną powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy może być umowa cywilnoprawna.

Do zakresu działań służby bhp należą między innymi:

  1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji bhp
  4. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  5. dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

Usługi BHP-służba BHP

Roczna analiza stanu bhp

Jednym z podstawowych zadań służby bhp jest sporządzenie – co najmniej raz w roku – okresowych analiz stanu bhp.  Ich celem jest ocena zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie. Dzięki niej pracodawca może uzyskać rzetelną ocenę wszystkich zagadnień, związanych z bhp. Zleć przygotowanie raportu z analizy stanu bhp naszym specjalistom!

Instrukcje bhp

Instrukcje bhp to obowiązkowy element wyposażenia na każdym stanowisku pracy. Jest to również ten element, który podlega kontroli przez organy kontroli w postaci Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli przygotowanie instrukcji stanowi dla Ciebie problem merytoryczny lub czasowy, nasi specjaliści wyręczą Cię w tym obowiązku.

Ocena ryzyka zawodowego

Na mocy art. 226 Kodeksu pracy, Pracodawca „ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą”. Poprzez wskazanie sposobów  minimalizowania ryzyka, proces ten przyczynia się do zmniejszenia ilości wypadków przy pracy oraz ma swój ogromny udział w profilaktyce zdrowia pracowników. Nasi specjaliści przygotują karty oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska w Twoim zakładzie pracy.

Wypadki przy pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawców należy zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników. Jednak, pomimo wypełniania tego obowiązku i stworzenia właściwych, zgodnych z przepisami, warunków może miejsce nieszczęśliwe zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy. Właściwa kwalifikacja wypadków, rozpoznanie przyczyn i okoliczności oraz właściwe działania profilaktyczne, stwarzają szansę na ograniczenie ich wpływu na zdrowie i życie pracowników.

Możesz powierzyć naszym specjalistom ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej.

Usługi BHP-służba BHP