Usługi BHP

Służba BHP w zakładzie pracy

Podstawowym podmiotem, którego obowiązkiem w zakładzie pracy jest zapewnienie w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest pracodawca. Realizuje on ten obowiązek korzystając z pomocy wyspecjalizowanych służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli w Państwa zakładzie nie została stworzona służba bhp, w ramach usługi bhp możecie Państwo powierzyć wykonywanie obowiązków tej służby naszym specjalistom!

Usługi BHP

Zakres działania służby bhp został zdefiniowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bhp (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.) – (link do rozporządzenia).

Do zakresu działań służby bhp należą między innymi:

  1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji bhp
  4. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  5. dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

Usługi BHP-służba BHP

Roczna analiza stanu bhp

Jednym z podstawowych zadań służby bhp jest sporządzenie – co najmniej raz w roku – okresowych analiz stanu bhp.  Ich celem jest ocena zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie. Dzięki niej pracodawca może uzyskać rzetelną ocenę wszystkich zagadnień, związanych z bhp. Zleć przygotowanie raportu z analizy stanu bhp naszym specjalistom!

Instrukcje bhp

Instrukcje bhp to obowiązkowy element wyposażenia na każdym stanowisku pracy. Jest to również ten element, który podlega kontroli przez organy kontroli w postaci Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli przygotowanie instrukcji stanowi dla Ciebie problem merytoryczny lub czasowy, nasi specjaliści wyręczą Cię w tym obowiązku.

Ocena ryzyka zawodowego

Na mocy art. 226 Kodeksu pracy, Pracodawca „ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą”. Poprzez wskazanie sposobów  minimalizowania ryzyka, proces ten przyczynia się do zmniejszenia ilości wypadków przy pracy oraz ma swój ogromny udział w profilaktyce zdrowia pracowników. Nasi specjaliści przygotują karty oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska w Twoim zakładzie pracy.

Wypadki przy pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawców należy zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników. Jednak, pomimo wypełniania tego obowiązku i stworzenia właściwych, zgodnych z przepisami, warunków może miejsce nieszczęśliwe zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy. Właściwa kwalifikacja wypadków, rozpoznanie przyczyn i okoliczności oraz właściwe działania profilaktyczne, stwarzają szansę na ogranicznie ich wpływu na zdrowie i życie pracowników.

Możesz powierzyć naszym specjalistom ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej.

Usługi BHP-służba BHP

BHP LAB – kompleksowe i profesjonalne usługi BHP!

Zapoznaj się z Naszym cennikiem!